Thứ năm, Ngày 02/07/2020
VẬT LIỆU HÀN ĐẶC BIỆT
Metrode Cosumable
  - Low Alloy Steels
  - Stainless Steels
  - High Temperature Alloys
  - Nickel Base Alloys
  - Repair and Maintenance
Castolin Consumable
  - Welding Electrode Xuper 2222XHD
  - Welding Electrode 680 CGS
  - Welding Electrode 6NHSS
  - Welding Electrode Xuper Dril-Tec 8800
  - Welding Electrode TeroCote-7888T
Abrasion Resistant Steel Plate
Hardfacing Alloy Cigweld
  - MMA Cobalarc CR70
  - MMA Cobalarc mangcraft
  - MMA Cobalarc 9E
  - MMA Cobalarc Cobalarc Austex
  - MMA Cobalarc 750
  - MMA Cobalarc 650
  - MMA Cobalarc 350
  - MMA Cast iron Castcraft 100
  - MMA Cast iron Castcraft 55
Hardfacing Alloy Stoody
  - Welding wire Stoody 100HC
  - Welding wire Stoody 965-G
  - Welding wire Stoody 101HC-O
  - Welding wire Stoody CP2001
Hardfacing Alloy kiswel
  - MMA KM - 650
  - MMA KM - 680D
  - MMA KM - 700
  - MMA KM - 800
  - MMA KM - 900
  - MMA Kospel 800R
  - MMA Cast iron KFN-50
  - MMA Cast iron KSN-100
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
High-Velocity Oxy Fuel (HVOF)
  - TAFA Model 5220 HP/HVOF Gun
  - TAFA Model 7700GF Gaseous-Fueled HVOF System
  - TAFA Model 7780 Universal Process Control Center (UPCC)
  - TAFA Model JP-5000® HP/HVOF® System
  - TAFA Model JP-8000 HP/HVOF® System
Arc Spray
  - TAFA Model 8830MHU / 8835MHU
  - TAFA Model 9910i
  - TAFA Model BP-400
Welding machines
Sản phẩm mới
Hardfacing Alloy Stoody
Hardfacing Alloy Stoody
Stoody 100HC
Stoody 100HC
Stoody 101HC
Stoody 101HC
Stoody 965
Stoody 965
Welding Electrode Xuper 2222XHD
Welding Electrode Xuper 2222XHD

  Metrode Cosumable > Stainless Steels
Stainless Steels  
Stainless Steels
Mã sản phẩm:
Xuất xứ:Metrode - UK
Giá : Call
Thông tin chi tiết sản phẩm

 

Stainless Steels

Data Sheet

Alloy

Process

Product

Specifications

AWS

BS EN / BS EN ISO

B-10

410

MMA

13.RMP

E410-26

E 13 R

13.1.BMP

(E410-25)

DIN: E 13 1 MPB

TIG/MIG

12Cr

ER410

13

B-11

410NiMo

MMA

13.4.Mo.LR

E410NiMo-26

E 13 4 R

TIG/MIG

ER410NiMo

ER410NiMo

13 4

FCW

Supercore 410NiMo

E410NiMoT1-1/4

T 13 4 P

B-12

17.4.PH/

FV520

MMA

FV520-1

--

--

17.4.Cu.R

(E630-16)

--

TIG

FV520-B

--

--

17-4PH

ER630

--

MCW

Metcore FV520

--

--

Standard austenitic stainless steel 

Data Sheet

Alloy

Process

Product

Specifications

AWS

BS EN / BS EN ISO

B-30

308L

MMA

Supermet 308L

E308L-17

E 19 9 L R

Ultramet 308L

E308L-16

E 19 9 L R

Ultramet 308LP

E308L-16

E 19 9 L R

Ultramet B308L

E308L-15

E 19 9 L B

TIG

308S92

ER308L

W 19 9 L

MIG

Supermig 308LSi

ER308LSi

G 19 9 L Si

SAW

308S92

ER308L

S 19 9 L

FCW

Supercore 308L

E308LT0-1/4

T 19 9 L R

Supercore 308LP

E308LT1-1/4

T 19 9 L P

B-31

347

MMA

Ultramet 347

E347-16

E 19 9 Nb R

Ultramet B347

E347-15

E 19 9 Nb B

TIG/MIG/SAW

347S96

ER347

19 9 Nb

FCW

Supercore 347

E347T0-1/4

T 19 9 Nb R

B-32

316L

MMA

Supermet 316L

E316L-17

E 19 12 3 L R

Ultramet 316L

E316L-16

E 19 12 3 L R

Ultramet 316LP

E316L-16

E 19 12 3 L R

Ultramet B316L

E316L-15

E 19 12 3 L B

TIG

316S92

ER316L

W 19 12 3 L

MIG

Supermig 316LSi

ER316LSi

G 19 12 3 L Si

SAW

316S92

ER316L

S 19 12 3 L

FCW

Supercore 316L

E316LT0-1/4

T 19 12 3 L R

Supercore 316LP

E316LT1-1/4

T 19 12 3 L P

Superoot 316L

R316LT1-5

TS316L-R

B-33

316NF

MMA

Ultramet 316NF

(E316LMn-16)

E 18 15 3 L R

Ultramet B316NF

(E316LMn-15)

E 18 15 3 L B

TIG/MIG

ER316MnNF

ER316LMn

20 16 3 Mn L

FCW

Supercore 316NF

(E316LT0-4)

(T 18 16 5 NL R)

B-34

318

MMA

Supermet 318

E318-17

E 19 12 3Nb R

TIG/MIG/SAW

318S96

ER318

19 12 3 Nb

B-35

317L

MMA

Ultramet 317L

E317L-16

E 19 13 4NL R

TIG/MIG

ER317L

ER317L

19 13 4 L

FCW

Supercore 317LP

E317LT1-1/4

T 19 13 4 N L P

B-37

308LCF

MMA

Ultramet 308LCF

E308L-16

E 19 9 L R

Ultramet B308LCF

E308L-15

E 19 9 L B

TIG/SAW

ER308LCF

ER308L

19 9 L

FCW

Supercore 308LCF

E308LT1-1/4

T 19 9 L P

B-38

316LCF

MMA

Ultramet 316LCF

E316L-16

--

 

 

Ultramet B316LCF

E316L-15

--

 

TIG/SAW

ER316LCF

ER316L

--

 

FCW

Supercore 316LCF

E316LT1-1/4

TS316L-FB1

B-80

308LN

MMA

Ultramet 308L(N)

E308L-16

E 19 9 L R 3 2

 

TIG

308S92(N)

ER308L

W 19 9 L

B-81

316LN

MMA

Ultramet 316L(N)

E316L-16

E 19 12 3 L R 3 2

 

TIG

316S92(N)

ER316L

W 19 12 3 L

B-88

NAG

MMA

NAG 19.9.L.R

E308L-16

E 19 9 L R

 

TIG

NAG 19.9.L

ER308L

W 19 9 L

309L and 309Mo 

Data Sheet

Alloy

Process

Product

Specifications

AWS

BS EN / BS EN ISO

B-50

309L

MMA

Supermet 309L

E309L-17

E 23 12 L R

Ultramet 309L

E309L-16

E 23 12 L R

Ultramet 309LP

E309L-16

E 23 12 L R

Ultramet B309L

E309L-15

E 23 12 L B

TIG

309S92

ER309L

W 23 12 L

MIG

Supermig 309LSi

ER309LSi

G 23 12 L Si

SAW

309S92

ER309L

S 23 12 L

FCW

Supercore 309L

E309LT0-1/4

T 23 12 L R

Supercore 309LP

E309LT1-1/4

T 23 12 L P

B-51

309Mo

MMA

Supermet 309Mo

E309Mo-17

E 23 12 2 L R

Ultramet B309Mo

E309Mo-15

E 23 12 2 L B

Vertamet 309Mo

E309Mo-17

E 23 12 2 L R

TIG/MIG/SAW

ER309Mo

(ER309Mo)

23 12 2 L

FCW

Supercore 309Mo

E309LMoT0-1/4

T 23 12 2 L R

Supercore 309MoP

E309LMoT1-1/4

T 23 12 2 L P

B-53

309Nb

MMA

Ultramet 309Nb

E309Cb-16

BS: 23.12.Nb.R

 DUPLEX AND SUPER DUPLEX 

Data Sheet

Alloy

Process

Product

Specifications

AWS

BS EN / BS EN ISO

B-40

904L

MMA

Ultramet 904L

E385-16

E 20 25 5 CuNL R

MMA

Ultramet B904L

E385-15

E 20 25 5 CuNL B

TIG/MIG

20.25.4.Cu

ER385

20 25 5 CuNL

B-41

20

MMA

E320LR-15

E320LR-15

--

TIG/MIG

ER320LR

ER320LR

--

B-42

825

MMA

E825L-15

--

DIN: EL-NiCr28Mo

TIG/MIG

82-50

ERNiFeCr-1

BS: NA41

B-45

310L

MMA

25.20.LR

--

--

B-46

310MoLN

MMA

Ultramet B310MoLN

--

BS:25.21.2.LMn.B

B-47

Matching 6%Mo

MMA

20.18.6.Cu.R

--

--

B-59

Lean duplex

MMA

Ultramet 2304

--

--

FCW

Supercore 2304P

--

--

B-60

Duplex

MMA

Supermet 2205

--

--

Ultramet 2205

E2209-16

E 22 9 3 N L R

Supermet 2205AR

E2209-17

E 22 9 3 L N R

2205XKS

E2209-15

E 22 9 3 N L B

TIG/MIG/SAW

ER329N

ER2209

22 9 3 N L

FCW

Supercore 2205

E2209T0-1/4

T 22 9 3 N L R

Supercore 2205P

E2209T1-1/4

T 22 9 3 N L P

B-61

Zeron® 100

superduplex

MMA

Zeron® 100XKS

E2595-15

E 25 9 4 N L B

TIG/MIG/SAW

Zeron® 100X

ER2594

25 9 4 N L

FCW

Supercore Z100XP

--

--

B-62

2507

superduplex

MMA

2507XKS

E2594-15

E 25 9 4 N L B

Ultramet 2507

E2594-16

E 25 9 4 N L R

FCW

Supercore 2507

--

--

Supercore 2507P

--

--

B-63

2553

MMA

Supermet 2506Cu

E2553-16

E 25 9 4 CuNL R

FCW

Supercore 2507Cu

--

--

--

Matching composition

MMA

Supermet 2506

--

BS: 25.6.2.R

Supermet 2507Cu

--

--

 

           

Stainless Steel Strip

Data Sheet

Alloy

Process

Product

Specifications

AWS

BS EN / BS EN ISO

B-85

308L

Cladding

EQ308L

EQ308L

BS: B 19 9 L

347

EQ347

EQ347

BS: B 19 9 Nb

316L

EQ316L

EQ316L

BS: B 19 12 3 L

309L

EQ309L

EQ309L

BS: B 23 12 L

1 Page 1
Metrode Cosumable , Stainless Steels ,CÔNG TY CỔ PHẦN METAL HÀ NỘI - CHUYÊN TRANG THƯƠNG MẠI, trang
Tư vấn trực tuyến
Hotline:
Tin tức nổi bật
Video
PTA - Plasma Transferred Arc Process
Đối tác
Tỷ giá, giá vàng

Thống kê truy cập
Online: 1
Hôm nay: 8
Trong tuần: 65
Trong tháng: 18
Tổng: 129757

CÔNG TY CỔ PHẦN METAL HÀ NỘI - CHUYÊN TRANG THƯƠNG MẠI
Đ/C: Số 24, Ngõ 85 phố Vũ Đức Thận, Quận Long Biên, TP Hà Nội
Liên hệ: Mr Nghiêm, 0982.090.406  Email: nghiembk@gmail.com    Fax: 024.3793.8064. 

 

Designed by: Khoahocbacha.com